Course curriculum

 1. 1
  • Chia sẻ từ trường EtonHouse - Sentosa Singapore

  • Thực hành Mindfulness

 2. 2
  • Thực hành Mindfulness tại trường WestWood

  • Ý nghĩa và khó khăn khi giảng dạy Mindfulness

  • Ý tưởng khi giảng dạy Mindfulness

  • Bài tập thở cầu vồng

  • Đưa Mindfulness vào trường học