Nội dung khoá học

 1. 2
  • 05 - Giới thiệu Bền Chí

  • 06 - Tại sao cần Bền Chí?

  • 07 - Trắc nghiệm Bền Chí

  • 08 - Thực hành nuôi dưỡng Bền Chí

  • 09 - Khám phá bản thân

  • 10 - Đặt mục tiêu với mô hình WOOP

  • 11 - Ứng dụng mô hình WOOP

  • 12 - Mẫu thực hành WOOP

  • 13 - Bài tập WOOP của bạn

  • 14 - Câu chuyện của tôi

  • 15 - Giảng dạy Bền Chí

 2. 3
  • 16 - Lòng Biết Ơn là gì và tại sao cần Biết Ơn

  • 17 - Trắc nghiệm Lòng Biết Ơn

  • 18 - Đếm những phước lành

  • 19 - Thực hành sống Biết Ơn

  • 20 - Bức thư của Lòng Biết Ơn

  • 21 - Giảng dạy Lòng Biết Ơn

  • 22 - Ứng dụng Lòng Biết Ơn và Sự Tử Tế

  • 23 - Cây Biết Ơn

  • 24 - Chiếc lọ Biết Ơn

  • 25 - Hướng dẫn chiếc lọ Biết Ơn